Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, actie
en transactie tussen BeautySpot by Lusi en een cliënt.

2. 
Behandelingen BeautySpot by Lusi

BeautySpot by Lusi zal de behandelingen naar beste
inzicht en deskundigheid uitvoeren. BeautySpot by Lusi zal de cliënt inlichten
over financiële consequenties van de behandeling, inclusief een wijziging en/of
aanvulling van een behandeling.

3. Afspraken in de salon

De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak dit
zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak) melden. Indien
de cliënt de afspraak niet binnen 24 uur annuleert, mag BeautySpot by Lusi het
gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.

4. Betaling

Alle prijzen van de behandelingen BeautySpot by Lusi
zijn zichtbaar in de salon en worden vermeldt op de website. De gemelde prijzen
zijn inclusief BTW. De cliënt dient na afloop van de behandeling te betalen.
BeautySpot by Lusi biedt de mogelijkheid om zowel contact als met pin te
betalen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet BeautySpot by Lusi vóór de eerste
behandeling van alle gegevens die van toepassing kunnen zijn tijdens de
behandeling, zodat de behandeling zorgvuldig kan worden uitgevoerd. BeautySpot
by Lusi behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BeautySpot by Lusi zal
gegevens van de cliënt niet verkopen aan derden zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

BeautySpot by Lusi is verplicht tot geheimhouding van
alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft gedeeld tijdens (of voor) de
behandeling. De informatie geldt als vertrouwelijk als de cliënt dit
uitdrukkelijk heeft medegedeeld tijdens een behandeling of als dit voortkomt
uit de aard van de informatie. Indien er op grond van wettelijke bepaling of
een rechterlijke uitspraak informatie zal worden gedeeld met BeautySpot by
Lusi, zal de geheimhouding komen te vervallen. BeautySpot by Lusi is dan
verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

BeautySpot by Lusi is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat de cliënt 
onvolledige en/of onjuiste informatie heeft versterkt  over lichamelijke aandoeningen en/of
medicijngebruik. BeautySpot by Lusi is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen
naar de salon.

8. Garantie

BeautySpot
by Lusi geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze
garantie vervalt indien:

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

De
cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.

9. Beschadiging & diefstal

Wanneer de cliënt meubels, apparaat of producten
beschadigt heeft BeautySpot by Lusi het recht om een schadevergoeding te eisen.
Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt niet tevreden is over een behandeling
of een klacht heeft over de behandeling dient deze binnen vijf werkdagen te
worden gemeld bij BeautySpot by Lusi. Binnen vijf werkdagen na ontdekking van
de klacht moet BeautySpot by Lusi de klacht schriftelijk (per e-mail of
WhatsApp) beantwoorden. Indien de klacht terecht is, zal de BeautySpot by Lusi
de behandeling opnieuw verrichten. 
Indien BeautySpot by Lusi  en de
cliënt niet tot een overeenstemming kunnen komen is het mogelijk om het geschil
voor te leggen aan de wetgever of mediator.

11. Gedrag

De cliënt dient zich gepast te gedragen in de salon
volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt zich na een aantal
waarschuwingen zich heeft aangepast, heeft BeautySpot by Lusi het recht om toegang
tot de salon te weigeren.contactformulier